Política de devolucions

No teniu dret de desistiment

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei de consumidors i usuaris, el subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

Devolucions productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres en el termini màxim de 24h per e-mail facilitant les dades del producte, així com fotografies del dany que pateix, a l’adreça info@tusrejas.com on us indicarem la manera de procedir.

En cas de devolució del producte el podreu lliurar a un missatger que enviarem al vostre domicili o esperar un nou enviament amb el recanvi necessari…

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i us comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, us seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagués incorregut per tornar-nos-ho a nosaltres.

Garantia

La garantia és extensiva a tots els països on aquest producte sigui distribuït per Ferrogó Metall SLU.

 

Cobertura de garantia:

  •        La garantia és per un període de dos anys des del moment del lliurament del producte.
  •       Es garanteix la conformitat del producte d’acord amb l’ús per al qual està destinat.

Dins del període de garantia esmenarem sense cap càrrec qualsevol defecte del producte a causa de la seva fabricació, substituint peces o facilitant producte nou, sempre que l’opció escollida sigui factible i no resulti econòmicament desproporcionada segons el nostre criteri.

 

Nul·litat de la garantia:

Aquesta garantia no serà vàlida en els supòsits de: mal ús, ús inadequat del producte, per la manipulació indeguda del mateix per persona no autoritzada, pel deteriorament del producte degut a agents externs com aigua, foc o altres productes nocius químics, obstructius o corrosius, degut a un manteniment inadequat, a la manca de neteja, a l’ús de recanvis o peces no originals de la marca.

Així mateix, no estaran emparades les produïdes per mala instal·lació ni productes que no hagin estat abonats com consta a les condicions de venda.

El no respecte de les condicions de venda: impagament, devolució de pagament anul·larà automàticament les garanties del producte.